Advisory Board

 • Dr. M. Shantharam Shetty, Mangalore
 • Dr. B. G. Sagar, Mysore
 • Dr. J. S. Hegde, Mysore
 • Dr. Sharan S. Patil, Bangalore
 • Dr. B. B. Putti, Belgaum
 • Dr. Manjunath K. S, Bangalore
 • Dr. R. R. Shah, Gulbarga
 • Dr. Suresh Korlhalli, Hubli
 • Dr. Rajiv Naik, Bangalore
 • Dr. Purushotham, Bangalore
 • Dr. Naresh Shetty, Bangalore

For any queries contact

Editor
Dr. Anil K. Bhat
Manipal
E-mail Id- jkoa.editor@gmail.com
Journal of Karnataka Orthopaedic Association